Rise of the Gummies Kickstarter بچه ها را آماده جمع آوری خواهد کرد

تیمی از کاراکترهای صمغی جمع کنید و بلندترین برج را بسازید!

پست Rise of the Gummies Kickstarter بچه ها را آماده جمع آوری خواهد کرد اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/rise-of-the-gummies-news/