ماهاتیر محمد : اگر مردم مالزی بخواهند، مسوولیت نخست وزیری را می پذیرم


تهران- ایرنا- ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق این کشور اعلام کرد، اگر فردی مناسب خود را برای سمت نخست وزیری نامزد نکند. آمادگی دارد، این مسؤولیت را برعهده گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84897241/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7