سی و دومین سالانه تماشایی نارنجی

به کتی در
سی و دومین سالانه تماشایی نارنجی در
هاچینسون، مینه سوتا!

21، 22 و 23 ژوئیه 2023

محل نمایشگاه های شهرستان مک لئود،
خیابان قرن 840 SW

ساعت نمایش از
ساعت 8 صبح تا تعطیلی هر سه روز.

منبع: https://www.toyfarmer.com/news/32nd-annual-orange-spectacularمنبع: https://www.toyfarmer.com/news/32nd-annual-orange-spectacular