سنجاقک به تازگی از مرحله “گلندا” عبور کرد!

ما فقط چهار روز تا پایان کمپین HasLab GI Joe Classified Series GI Joe Assault Copter Dragonfly (XH-1) فاصله داریم. بیش از حد انتظار طول کشیده است، اما کمپین به تازگی از مرحله گلندا عبور کرده است. این بدان معناست که همه کسانی که این کمپین را تامین مالی کرده اند، Dragonfly، Wild Bill، Night Force Rip Cord و Glenda را دریافت خواهند کرد.

اکنون تلاش برای ایمن کردن آن فیگور اکشن Crazylegs آغاز می شود. سنجاقک به 3000 سفارش دیگر برای ایمن کردن شخصیت نیاز دارد. من شخصاً فکر می کنم که ما آن را احتمالاً به راحتی انجام خواهیم داد.


آیا تاکنون از Dragonfly حمایت کرده اید؟ آیا قصد دارید؟ خوب شما فقط چهار روز از زمان این پست فرصت دارید. بیا انجامش بدیم! یو جو!!منبع: https://ashleywilbanks.com/2023/07/13/the-dragonfly-just-passed-the-glenda-stage/

  Kenner, Star Wars, and the Junior Achievement Program