روز ملی بستنی 2023

BEZGAR HP161S 1:16 کنترل از راه دور برقی خارج از جاده ماشین سرگرمی مسابقه سریع

آلیسون و بچه ها

روز ملی بستنی
Photo-A-Day 2.0 #01656

امروز روز ملی بستنی است و در حالی که من در آن روز خواب بودم آلیسون و بچه ها برای بستنی به فریزبی رفتند. آن‌ها بستنی‌های خاصی با طعم غلات داشتند و اندی یک پیمانه بستنی لاکی چارمز گرفت. این را به خاطر نداشتم که بلند شدم و تصمیم گرفتم به بلیس بروم تا برای خودم یک خورش بیاورم.

سال آینده، شاید بستنی خاصی را که اندی روی Ninja Creami خود درست می کند، تهیه کنیم.

حق چاپ (ج) 2022 BenSpark Family Adventures

بستنی

منبع: https://benspark.com/national-ice-cream-day-2023.html/

  گاوس زرهی رلگوست فراری
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با