افزایش محبوبیت خودورهای چینی در بازارهای جهانی


تهران- ایرنا – خودروهای ساخت چین با بدست آوردن محبوبیت خارجی که به نظر می‌رسد منجر به صادرات بیشتر به کشورهای جهان شده است تبدیل به محور اصلی رشد اقتصادی این کشور می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072063/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

  آمریکا متعهد به حفظ کانال های ارتباطی با چین در سال آینده شد